hun eng
Home About us News Brands and advertising Showroom Business solutions Content studio Digital services Event services Content Club Production Subscription Career Contact

Új általános szerzdőési feltételek

2018. május 25.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a Marquard Media Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban közzétevő) és a tőle
A.) nyomtatott és
B.) digitális
platformon – akár saját nevében és javára, akár a 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.) 5/B § (2). bek. alapján, reklámközvetítőként, az őt megbízó reklámozó nevében és javára – hirdetési és PR szolgáltatásokat megrendelő természetes vagy jogi személy (a továbbiakban megrendelő) arra köt szerződést, hogy a közzétevő

A.) az általa kiadott folyóiratokban, ezen folyóiratok interneten, OS, IOS, Android és Windows alapú operációs rendszereken megjelenő elektronikus kiadványaiban, egyéb időszaki vagy egyszeri kiadványaiban, továbbá azon kiadványok reklámfelületein és reklámidejében amelyeknél közzétevő hirdetésértékesítési joggal rendelkezik egy vagy több megjelenítési helyen, egy vagy több megjelenítési alkalommal közzétegye a megrendelő által megjelölt hirdetéseket;
B.) egy vagy több alkalommal hírleveleket küldjön saját adatbázisaiban regisztrált felhasználók részére;
C.) okostelefonon, táblagépen, vagy netbookon használt OS, IOS, Android és Windows alapú operációs rendszereken futó alkalmazásokat fejlesszen;
D.) nyereményjáték lebonyolítson;
E.) piackutatást végezzen.

A jelen általános szerződési feltételekben foglalt rendelkezések valamennyi, a közzétevő és egyes megrendelők között megkötésre kerülő, fenti szolgáltatásokra vonatkozó szerződésre alkalmazandók. A jelen általános szerződési feltételekben foglalt bármely rendelkezéstől a megrendelő és a közzétevő csak közös megegyezéssel térhet el. Ha a megrendelő és a közzétevő valamely, a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéstől eltérne, e megállapodásuk csak külön írásba foglalás esetén érvényes.

1. Egyedi szerződés létrejötte.
1.1. A fent nevezett szolgáltatások teljesítésére közzétevő csak akkor köteles, ha közte és a megrendelő között a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések alapján egyedi szolgáltatási szerződés jön létre.
1.2. Egyedi szolgáltatási szerződés megkötése érdekében a megrendelő írásbeli megrendelést kell eljuttasson ajánlott postai küldeményben, telefax-on vagy e-mail útján a közzétevőhöz.
A megrendelést valamennyi alkalommal olyan személy köteles a megrendelőnél aláírni, aki az adott megrendelés megtételére, a megrendelőnél jogszabály, társasági szerződés, vagy belső szabályzat alapján jogosult. Közzétevő a megrendelést aláíró személy előbbiek szerinti jogosultságát vélelmezi, éppen ezért minden megrendelő részéről érkező, aláírt irat a megrendelő képviseletére jogosult személy nyilatkozatának tekintendő.

1.3. A megrendelésnek tartalmaznia kell a reklámozó cégnevét, illetve nevét, a székhelyét, ennek hiányában lakóhelyét, továbbá az adószámát és a szerencsejátékot népszerűsítő reklám esetén az állami adóhatóság által szerencsejáték szervezésére jogosító engedélyt.
1.4 A megrendeléshez a megrendelő köteles mellékelni azon nyilatkozatát, amely szerint a szolgáltatás tárgyát képező áru vonatkozásában a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. (Grtv.) által előírt kötelező minőségvizsgálat elvégzésre került, az áru forgalmazása engedélyezett, illetve az áru nem esik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelősség tanúsítási kötelezettség alá.
1.5 Megrendelő a megrendeléskor köteles tájékoztatni közzétevőt arról, hogy a megrendelést saját nevében és javára vagy a Grtv. 5/B § (2). bek. alapján harmadik személy reklámozó nevében és javára teszi meg. Ha megrendelő a megrendelést harmadik személy reklámozó nevében és javára teszi meg és a szerződés harmadik személy reklámozó nevében és javára köti, közzétevő – a megrendelő ellenkező tartalmú előzetes írásos nyilatkozatának hiányában – vélelmezi, hogy megrendelő a vele szerződött harmadik személy, reklámozótól kapott megbízása alapján jogosult a reklám közzétételére irányuló szerződésnek a reklámozó nevében történő megkötésére, annak módosítására és a teljesítés elfogadására is, továbbá jogosult a közzétevő szolgáltatásáról kiállított számla befogadására és köteles annak kiegyenlítésére.
1.6. Ha közzétevő a megrendelő által hozzá eljuttatott és az ÁSZF-ben írtaknak megfelelő megrendelést elfogadja, azt, elfogadása jeléül írásban (ajánlott postai küldeményként, telefaxon vagy e-mailen) megrendelőnek visszaigazolja. A visszaigazolással vállal a közzétevő kötelezettséget arra, hogy a megrendelt hirdetéseket el fogja helyezni a megrendelés szerinti módon és időben, a hírleveleket a megrendelésben meghatározott felhasználói csoport részére eljuttatja, az adott alkalmazást a megrendelésben meghatározott paraméterek szerint lefejleszti, a megrendelésben részletezett nyereményjáték lebonyolításában közreműködik, és a megrendelésben rögzített tárgykörben való piackutatást elvégzi, feltéve, hogy a megrendelt szolgáltatás tartalma a jogszabályoknak, valamint a jelen ÁSZF-ben foglalt szerződési feltételek rendelkezéseinek megfelel.
1.7 Megrendelő az 1.6 pontban hivatkozott szolgáltatói visszaigazolásra annak kézhezvételét követő munkanap 20.00 óráig észrevételt tehet. Észrevétel esetén a felek között a visszaigazolt megrendelés alapján az egyedi szerződés nem jön létre, a felek a szerződés tartalmáról egyeztetni kötelesek. Amennyiben megrendelő a szolgáltató 1.6 pont szerinti visszaigazolására annak kézhezvételét követő munkanap 20.00 óráig észrevételt nem tesz, úgy a visszaigazolás a megrendelő részéről elfogadottnak tekintendő.
1.8 A felek között a szolgáltatási szerződés (akár egyedi, akár keretszerződés alapján) az 1.6 pontban szabályozott szolgáltatói visszaigazolás 1.7 pontban szabályozott megrendelői elfogadásával jön létre.

2. Az egyes szolgáltatások megrendelése
Hirdetés megrendelése
2.1. Megrendelő a hirdetési megrendelését a hivatalosan közzétett határidő-táblázatban megállapított napig írásban, a megjelenítendő hirdetést (kreatív anyagot) pedig a visszaigazolásban rögzített határidőre, a visszaigazoláson feltüntetett formátumban köteles a közzétevőhöz eljuttatni. Bármely más formátumban történő hirdetés eljuttatás esetén közzétevő jogosult a közzétételt megtagadni vagy a közzététel technikai előkészítéséért külön díjazást felszámítani.
2.2. Hirdetés megrendelése esetén amennyiben a megrendelő hirdetésként insertet, behúzást, szóróanyagot, árumintát (a továbbiakban együtt insert) kíván megjeleníteni, a megrendeléssel egyidejűleg közzétevőnek minimum 10 db, a megjelenítendő insert-ről készült mintát köteles rendelkezésére bocsátani. Megrendelő olyan inzert behúzásának megrendelésére jogosult, amely megfelel a jelen ÁSZF és a felek közötti egyedi szerződés rendelkezéseinek, a szállítási és kézbesítési adottságoknak, a szezonalitásnak, illetve alkalmas arra, hogy sérülésmentesen szállítható, kézbesíthető legyen. Az e pont szerinti minta átadásával megrendelő egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a megjelentetésre kerülő teljes termékmennyiség az átadott mintával minden paraméterében megegyezik. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az előzetesen átadott minta és az inzertekhez leszállított termékek közötti különbségből, illetve a minta átadási kötelezettségének késedelméből vagy elmulasztásából, vagy az inzertek nem megfelelő leszállításából eredő mindennemű kár és igazolt többletköltség (papír-, nyomdai-, szállítási-, raktározási költség stb.) teljes egészében őt terheli. Inzertek esetében a megrendelés visszaigazolásán feltüntetett szállítási határidő minősül anyagleadási határidőnek Az insert átadási helye – a felek eltérő megegyezése hiányában – közzétevő által a visszaigazoláson megnevezett cég és cím.
2.3. Ha a Megrendelő hirdetésként insertet kíván megjeleníteni, tudomásul veszi, hogy a visszaigazolásban szereplő insert mennyiségén túl a nyomdában folyó, sérülés veszélyével járó munkálatok miatt +3% rátartási példányt kell küldenie a Közzétevő számára. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Közzétevő által kiadott folyóiratok nyomtatott példányszámát a szezonalítástól és a várható kereslettől függően egyoldalúan megváltoztathatja, még abban az esetben is, ha a megrendelést már korábban visszaigazolta. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kiajánlott és a ténylegesen nyomtatott példányszám közötti +/- 10% különbség előfordulhat. Amennyiben a ténylegesen nyomtatott példányszám legfeljebb 10%-al kevesebb a visszaigazoltnál, a Megrendelőnek kártérítési vagy megtérítési igénye nem keletkezik, amennyiben pedig a ténylegesen nyomtatott példányszám legfeljebb 10%-al több a visszaigazoltnál, a Megrendelő nem tartozik többletdíjat fizetni. Közzétevő a visszaigazolásban szereplő nyomtatott példányszámhoz viszonyított +/-10%-nál nagyobb különbség esetén a hivatalosan közzétett határidő-táblázatban megállapított anyagleadási határidő előtt módosított visszaigazolást küld.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy nem jogosult sem kártérítésre, sem díjvisszatérítésre amennyiben a nyomtatott példányszám változása miatt az insertálásra megrendelt és leszállított mintamennyiség egy része megmarad vagy a példányok egy része nem kerül elhelyezésre. Amennyiben a nyomtatott példányszám visszaigazolásban jelzett példányszámhoz képest növekszik és a Megrendelőnek nem áll rendelkezésére a megnövekedett mennyiséghez elegendő minta, a Megrendelő legkésőbb a visszaigazoláson szereplő szállítási határidőig jogosult dönteni arról, hogy a Közzétevő mely területeken terjesztésre kerülő lapokban ne jelentesse meg a mintákat. Amennyiben a nyomott példányszám a visszaigazolásban jelzett példányszámhoz képest csökken és a Megrendelő a mintákat már leszállította, a Megrendelő a fenti határidőn belül eldöntheti, hogy a visszaigazolás szerinti áron a Közzétevő más kiadványában kéri a minta megjelentetését, vagy a fel nem használt mennyiséget visszaszállíttatja. Ebben az esetben a Közzétevő gondoskodik a megmaradt minták visszaszállításáról. Amennyiben a visszaigazoláson szereplő szállítási határidőig a Megrendelő a fenti kérdésben nem nyilatkozik, úgy a Közzétevő a szolgáltatott mintákkal szabadon rendelkezik.

Hírlevél megrendelése
2.4. A közzétevő a jelen szerződési feltételek szerint vállalja, hogy a saját mindenkori adatbázisában szereplő felhasználók részére címzett hírleveleiben megjelenési lehetőséget biztosít a megrendelőnek a visszaigazolásban meghatározott specifikációk alapján.
2.5. A megrendelő külön kérelme estén közzétevő a megrendelő hírlevelét küldi el a megrendelőben meghatározott felhasználói csoport részére a saját kiadványainak arculati elemeivel összekötve. Hírlevél megrendelésekor pontosan meg kell határozni, hogy a hírlevelet a közzétevő mely kiadványának olvasói körébe tartozó felhasználók részére juttassa el. A megrendelőben rögzíteni kell továbbá a hírlevél témáját, és kézbesítésének gyakoriságát, illetve csatolni kell a megrendelőhöz a hírlevél megrendelő által készített kreatív anyagát.
2.6. A hírlevél megrendeléséhez jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelő megrendelést legkésőbb a hírlevél megindítását 8 (nyolc) nappal megelőzően kell az 1.2. pontban írtak szerint közzétevő részére eljuttatni.
2.7. Közzétevő a saját adatbázisában tárolt felhasználói adatokat sem a megrendelő, sem harmadik személy részére nem adja át, legfeljebb a megrendelő kérelmére a hírlevelek címzettjeinek számáról statisztikai kimutatást készít.
2.8. A hírlevél megrendelésére egyebekben – a 2.4. – 2.7. pontban foglalt eltérésekkel – a hirdetés megrendelésére vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadók.

Applikáció megrendelése
2.9. A közzétevő jelen szerződési feltételek alapján OS, IOS, Android és Windows alapú operációs rendszereken futó alkalmazásokat fejleszt okostelefonra, táblagépre és netbookra. Közzétevő a megrendelő kérelmére a már működő alkalmazások eltérő operációs rendszerre történő lefejlesztését is vállalja.
2.10. Applikáció megrendelésekor pontosan meg kell határozni, hogy a megrendelt alkalmazás milyen operációs rendszerre készüljön, rögzíteni kell az alkalmazás megtervezéséhez és fejlesztéséhez szükséges lényeges paramétereket, a fejlesztés határidejét, míg a közzétevő visszaigazolásában rögzíti a megrendelt applikáció fejlesztési díját.
2.11. Az applikáció elkészítésének határidejét a felek az eset összes körülményei alapján közösen határozzák meg.
2.12. Eltérő megállapodás hiányában a megrendelő a fejlesztés során létrejött szellemi alkotásra a az egyedi szerződésben meghatározott fizetési kötelezettség maradéktalan teljesítésekor szerzi meg a felhasználási jogosultságot. A lefejlesztett applikációra vonatkozó felhasználási jogokat az egyedi szerződésben kell szabályozni azzal, hogy a megrendelő részére biztosított felhasználási jogosultság nem terjedhet ki az alkalmazás forráskódjára.
2.13. Az applikáció megrendelésére egyebekben – a 2.9. – 2.12. pontban foglalt eltérésekkel – a hirdetés megrendelésére vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadók.

Nyereményjáték megrendelése
2.14. Közzétevő egyaránt lebonyolít saját szervezésű nyereményjátékokat, valamint közreműködik a megrendelő által szervezett nyereményjátékok lebonyolításában. A megrendelt játékok lehetnek a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint szerencsejátéknak minősülő, valamint szerencsejátéknak nem minősülő játékok.
2.15. Közzétevő vállalja, hogy a saját szervezésű nyereményjátékain külön megrendelés esetén a a visszaigazolt megrendelésben írt módon feltünteti a megrendelő nevét, termékét, logóját a nyereményjáték promóciója során igénybe vett kommunikációs felületeken. Az itt meghatározott nyereményjáték szervezőjének a közzétevő minősül, így a játék esetlegesen szükséges hatósági bejelentéséről és közjegyző igénybevételéről, valamint játékszabály készítéséről és a nyereményadó kifizetéséről a közzétevő gondoskodik. Az itt említett nyereményjáték során biztosított szponzori megjelenésekre a hirdetések tartalmára vonatkozó 3. fejezetben írt rendelkezések megfelelően irányadóak.
2.16. Amennyiben a közzétevő olyan nyereményjáték lebonyolítását vállalja, melynek szervezője a megrendelő, úgy a nyereményjáték esetlegesen szükséges hatósági bejelentéséről és közjegyző igénybevételéről, valamint játékszabály készítéséről, a nyereményadó kifizetéséről, továbbá a nyeremény nyertesek részére történő kézbesítéséről a megrendelő gondoskodik.
2.17. Amennyiben a megrendelő a közzétevőtől olyan nyereményjátékot kíván megrendelni, amelyhez megrendelő nyereményként terméket vagy szolgáltatást (a továbbiakban: nyeremény) biztosít, a megrendelésben pontosan köteles meghatározni a nyeremény mennyiségét, paramétereit, jogilag lényeges tulajdonságait, forgalmi értékét valamint rendelkezésre bocsátásának idejét és módját. A megrendelő szavatol azért, hogy a megrendelt nyereményjáték során az általa biztosított nyeremény a megrendelésében megjelölt paraméterekkel mindenben megegyezzen valamint teljes mértékben feleljen meg az adott dologgal szemben támasztott mindennemű jogszabályi és hatósági előírásnak, szükség esetén rendelkezzen az adott dolog használatba vételéhez szükséges mindennemű hatósági engedéllyel és bizonyítvánnyal. Amennyiben a megrendelésben feltüntetett nyeremény az e pontban írt feltételeknek nem felel meg vagy a nyereményjáték nyertese(i) részére a ténylegesen átadásra kerülő nyereménytől eltér, az ebből közzétevőnél vagy harmadik személynél jelentkező valamennyi vagyoni és nem vagyoni kárt, költséget valamint felmerülő értékkülönbözetet a megrendelő köteles megtéríteni.
2.18. Nyereményjáték megrendelése esetén a megrendelő köteles a játékszabály elkészítéséhez szükséges paramétereket (játék időtartama, részvételi feltételek, nyeremények kiosztásának feltételei, stb.) megrendelésével együtt, legkésőbb a nyereményjáték kezdete előtt 8 (nyolc) nappal elküldeni az 1.2. pontban írtak szerint.
2.19. A nyereményjáték megrendelésére egyebekben – a 2.14. – 2.18. pontban foglalt eltérésekkel – a hirdetés megrendelésére vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadók.

Kutatás megrendelése
2.20. Közzétevő piackutatási tevékenység végzését vállalja a kutatási eredmény megrendelő részére történő értékesítése céljából a kutatás során keletkezett személyes adatok átadása nélkül. A kutatást közzétevő saját adatbázisai valamint azon adatbázisok igénybe vételével folytatja le, amely felett a kutatás elvégzéséhez szükséges adatkezelési jogokkal rendelkezik.
2.21. Kutatásra vonatkozó megrendelésben pontosan meg kell határozni, hogy a kutatást a közzétevő pontosan milyen témakörben, mely kiadványának olvasói körében végezze el. A megrendelésben rögzíteni kell továbbá a piackutatás teljesítésének határidejét és rendelkezésre bocsátásának módját, valamint ismétlődően megrendelt kutatás esetén a kutatás gyakoriságát valamint megrendelő által elvárt és közzétevő által vállalt valamennyi lényeges kutatási paramétert – ide értve különösen de nem kizárólag a kutatás módszertanát és a kutatással érintett fogyasztói kört. Mindazon paraméterek tekintetében, melyet felek a megrendelésben külön nem szabályoznak közzétevő az adott helyzetben tőle elvárható gondosságú eljárás mellett szabadon dönthet.
2.22. Kutatás megrendelés esetén megrendelő köteles megrendelését megfelelően kitöltve legkésőbb a kutatás teljesítési határidejét megelőző 30 (harminc) nappal elküldeni közzétevő részére az 1.2. pontban írtak szerint.
2.23. A kutatás megrendelésére egyebekben – a 2.20. – 2.22. pontban foglalt eltérésekkel – a hirdetés megrendelésére vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadók.

3. A szolgáltatás tartalma, formája, korlátozások
3.1. Megrendelő a hirdetéshez, illetve az egyéb szolgáltatás tárgyához kapcsolódó szöveget a mindenkor hatályos magyar (idegen nyelvű szöveg esetén idegen) nyelv és helyesírás szabályainak megfelelően köteles meghatározni. Ha a megrendelt hirdetés, vagy egyéb szolgáltatás tárgyának szövege az előbbiek szerinti helyesírási szabályoknak nem felelne meg, a közzétevő a helyesírási szabályoknak, illetve stilisztikai szabályoknak megfelelően azt kijavíthatja a megrendelő külön értesítése nélkül is. Ha a megrendelő szándékosan a helyesírási szabályoktól eltérő leírási mód megjelenítését kívánja (pl. szójáték) ezen igényéről a megrendelésben külön írásban tájékoztatnia kell a közzétevőt. Ilyen megjelenítés a közzétevő által csak akkor tekintendő elfogadottnak, ha a helyesírási szabályoktól eltérő megjelenítés tényét a közzétevő kifejezetten elfogadja visszaigazolásában.
3.2. Ha a megrendelő által megjeleníttetni kívánt hirdetésben, vagy a szolgáltatás tárgyában a 3.1. pontban meghatározottakon túli okból érdemi változtatásra van szükség, közzétevő a hirdetést, illetve a szolgáltatás tárgyát a javasolt módosításokkal együtt, jóváhagyás céljából visszaküldi a megrendelőnek. A megrendelt szolgáltatás ilyen visszaküldése visszaigazolásnak önmagában nem minősül és a felek között szerződéses kapcsolatot nem hoz létre. A megrendelő, ha a közzétevő által javasolt módosítást jóváhagyja a visszaküldött szöveget, paramétereket, illetve egyéb anyagot, mint megfelelőt írásban (ajánlott postai küldeményként vagy közzétevő által visszaigazolt telefaxon vagy e-mailben) visszaigazolja a közzétevőnek. Amíg erre nem kerül sor, a felek között egyedi szolgáltatási megállapodás nem jön létre, ezáltal közzétevőnek teljesítési kötelezettsége nem keletkezik. Ha a jelen cikkely szerinti tartalmi módosítás miatt a megrendelésben, megrendelő által eredetileg megjelölt időpontban a hirdetés megjelenítésére, illetve a szolgáltatás teljesítésére már nincs lehetőség, közzétevő tájékoztatja a megrendelőt a hirdetés lehetséges megjelenítési időpontjairól, illetve a teljesítés lehetséges módjáról és időpontjáról. Ha az adott teljesítési időpontok a megrendelőnek nem megfelelőek, ezt a megrendelő írásban jelezni köteles. Ez esetben a felek között egyedi szolgáltatási megállapodás nem jön létre. Ha a megrendelő a közzétevő által felajánlott új megjelenítési, illetve teljesítési időpontot (időpontokat) elfogadja, ezt írásban (ajánlott postai küldeményként vagy közzétevő által visszaigazolt telefaxon vagy e-mailen) köteles visszaigazolni a közzétevőnek.
Ha a szolgáltatás e pont szerinti tartalmi módosítása a megrendelés közzétevő általi visszaigazolását, ez által a felek közti szerződés létrejöttét követően zajlik csak le, és a szolgáltatás az e pontban írtak miatt végül az eredetileg megrendelt időpontban, vagy időszakban nem kerül teljesítésre, megrendelő bánatpénz jogcímén az elállás e pont szerinti bejelentésével egyidejűleg köteles a közzétevő számára a szolgáltatásért (szolgáltatásokért) egyedi szerződés alapján egyébként megfizetendő szolgáltatási díj 50 %-t kifizetni.
3.3. A 3.2. pontban foglaltak kivételével a megrendelő a szolgáltatáshoz kapcsolódó anyagok (hirdetési anyagok, hírlevél anyagok, applikáció paraméterek, stb.) leadási határidőt követő módosítására csak akkor van lehetőség, ha a megrendelő módosítás iránti igényét a közzétevő írásban (ajánlott postai küldeményként vagy közzétevő által visszaigazolt telefaxon vagy e-mailen) visszaigazolja. A leadási határidőt követő módosítás esetén az eredeti szolgáltatási díjon felül megrendelő 25 %-os felár fizetésére köteles.
3.4. Nem jelentethető meg, illetve nem teljesíthető – még visszaigazolás esetén sem – olyan hirdetés illetve egyéb szolgáltatás, amelynek kialakítása, szövege, tartalma, megjelenítése hatályos magyar jogszabályba, vagy a Magyar Reklámetikai Kódex rendelkezéseibe ütközik, egyébként alkotmányos elveket sért vagy jó erkölcsbe ütközik, illetve a közzétevő által szerkesztett, megjelenítés helyéül szolgáló folyóirattal, annak elektronikus kiadványával, stílusával, szellemiségével, nívójával nem összeegyeztethető. Nem teljesíthető továbbá olyan szolgáltatás, amely a közzétevő hirdetési piaci, illetve üzleti érdekeit bármilyen módon sérti (például a Közzétevő folyóiratainak olvasói körére épülő harmadik félnek értékesített hirdetési felületeket tartalmazó kiadványok). Amennyiben a megrendelt szolgáltatás hirdetés, úgy a hirdetés nem használhatja fel a közzétevő, illetve az általa kiadott folyóirat emblémáját, betűtípusát, tördelését, és összességében nem keltheti az olvasóban azt a látszatot, hogy a hirdetés az adott folyóirat szerkesztősége által készített anyag lenne.
3.5. Közzétevő jogosult a megrendelő által megrendelt szolgáltatás tárgyát a 3.4. pontban foglaltak szerint ellenőrizni. Ha a közzétevő megítélése szerint a megrendelt szolgáltatás teljesítése a 3.4. pontban írt bármely tilalomba ütközik, közzétevő jogosult a tőle megrendelt szolgáltatás teljesítését akkor is megtagadni, ha azt előzőleg egyébként már visszaigazolta. A szolgáltatás teljesítésének megtagadása miatt megrendelő közzétevőtől semmilyen néven nevezendő kártérítést, bánatpénzt, kötbért, vagy egyéb anyagi szolgáltatást nem követelhet, köteles viszont a szolgáltatás díját közzétevőnek ugyanúgy megfizetni, mintha a szolgáltatás teljesítésre került volna. A szolgáltatás teljesítésének 3.4. pontba foglalt megtagadását megelőzően a felek egyeztetni kötelesek és közzétevő köteles lehetőséget biztosítani megrendelőnek, hogy a 3.4. pontba foglalt szolgáltatás helyett új, a jelen ÁSZF rendelkezéseivel, valamint a hatályos jogszabályok rendelkezésével összhangban lévő szolgáltatást teljesítsen. Ha az így módosított szolgáltatás teljesítése az eredetileg megrendelt időpontban, illetve időszakban már nem lehetséges a 3.2 pontban írtakat kell megfelelően alkalmazni.
3.6. A megrendelt szolgáltatás képi, szöveges, illetve egyéb tartalmáért (a 3.8 pontban foglalt esetet kivéve) megrendelő felel. Megrendelő az egyedi szolgáltatási szerződés megkötésével feltétlenül és visszavonhatatlanul átvállalja a közzétevőtől a Grtv. szerinti reklámozóval, reklámszolgáltatóval egyetemlegesen fennálló felelősségéből származó bírságot és költséget, valamint bármely más jogszabály alapján közzétevővel vagy annak munkatársával szemben megállapított bírságot, kártérítést és költséget, amelyet a megrendelő által megrendelni kívánt szolgáltatás jogszabályba ütköző volta miatt illetékes hatóság vagy bíróság határozatában megállapított. Ezen felelősség és tartozásátvállalás alapján megrendelő köteles a közzétevő, illetőleg bármely munkatársa helyett a hatósággal vagy az igényt érvényesítő harmadik személlyel szemben közvetlenül helyt állni, a hatóságnak, illetve az igény érvényesítőjének esedékességkor bármely megállapított bírságot, kártérítést, költséget közvetlenül kifizetni. Ha a közzétevő vagy bármely munkatársa a jelen cikkben meghatározott okból származó költséget, bírságot, kártérítést már kiegyenlített, úgy megrendelő köteles a közzétevőnek a teljesített fizetés összegét, annak közlésétől számított 3 (három) banki napon belül haladéktalanul megtéríteni. A megrendelő előbbi helytállási vagy megtérítési kötelezettségének elmulasztása esetén közzétevő ugyanúgy jogosult eljárni, mintha megrendelő esedékes szolgáltatási díjat nem fizette volna meg. Ha a jelen cikkelyben foglaltakra tekintettel közzétevővel vagy munkatársával szemben bírságot, kártérítést szabnának ki, vagy fizetési kötelezettséget állapítanának meg, a megrendelő a vonatkozó első fokú határozat alapján köteles közzétevő részére az abban megjelölt összegeket hiánytalanul megfizetni. Ha a másodfokú határozat alapján, ezen összeg teljes vagy részbeni kifizetésére ténylegesen nem lenne szükség, közzétevő a számára megrendelő által kifizetett összegből fennmaradó részt a másodfokú határozat általa történő kézhezvételétől számított 3 (három) banki napon belül köteles megrendelőnek visszafizetni, elszámolás csatolásával együtt.
3.7. A megrendelő által megrendelt szolgáltatásra, annak tartalmára, kialakítására a jelen szerződésben foglaltakon túl a Grtv.-ben, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. CIV. törvényben (Smtv.), a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvényben (Médiatv.), illetve egyéb vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelező előírások, valamint a Magyar Reklámetikai Kódex előírásai is irányadók. Hirdetés esetén a megrendelő a megrendelt hirdetés kialakítása során betartani a Grtv. rendelkezéseit, különös tekintettel az általános és különös reklámtilalmakra, valamint köteles valamennyi, az adott hirdetés közzétételéhez szükséges nyilatkozatot közzétevő számára beszerezni bemutatni, illetve átadni. Mindezek hiánytalan megtörténtéig közzétevő a megrendelő által megjelentetni kívánt hirdetés közzétételét megtagadhatja.
3.8. Az egyedi szolgáltatási megállapodás alapján közzétevő csak a megrendelő által megjelölt szolgáltatás teljesítésére köteles. Nem köteles a szolgáltatás tartalmi kialakítására, illetve kreatív anyag készítésére. A megrendelőnek lehetősége van ugyanakkor közzétevőtől kreatív készítést és hírlevél készítést is megrendelni, felek által külön megállapodásban rögzítendő feltételekkel, a külön megállapodásban rögzítendő és közzétevőt megillető díjazás ellenében.
3.9. Ha a megrendelő által megrendelt szolgáltatáshoz szükséges anyagok (kreatív anyag, hírlevél, stb.) a 3.2. pontban megjelölt határidő lejártát követően jut el a közzétevőhöz, közzétevő az eredeti megrendelésben megjelölt lapszámban, vagy időpontban történő teljesítést megtagadhatja. Ilyenkor közzétevő megrendelő számára más teljesítési időpontot köteles felajánlani. Ha a megrendelő a közzétevő által ajánlott másik teljesítési időpontot elfogadja, ezt írásban (ajánlott postai küldeményben vagy közzétevő által visszaigazolt telefax-on vagy e-mailen) köteles visszaigazolni a közzétevőnek. A visszaigazolás határideje a közzétevő által felajánlott újabb teljesítést legalább a 3.2. pontban írt időtartammal megelőző időpont. Ha a visszaigazolásra nem kerül sor, úgy a megrendelés, megrendelő által a hivatalos megrendelési határidőn túl lemondottnak tekintendő. Közzétevő a szolgáltatást ilyen esetben nem teljesíti, megrendelőt pedig semmilyen kártérítés, kötbér, bánatpénz vagy egyéb juttatás nem illeti meg, ugyanakkor köteles kiegyenlíteni a szolgáltatási díj 100%-ának megfelelő, 3.10. pont, valamint a 3.11. pont szerinti kötbér összegét. Közzétevő másik teljesítési időpont helyett azt is jogosult felajánlani, hogy a szolgáltatást az eredetileg megállapodott teljesítési időpontban teljesíti, 25 % felár ellenében. Amennyiben megrendelő közzétevő ezen ajánlatát fogadja el, köteles azt a közzétevő ajánlatának megküldésétől számított 2 (két) munkanapon belül írásban (ajánlott postai küldeményben vagy közzétevő által visszaigazolt telefax-on vagy e-mailen) visszaigazolni. Ellenkező esetben a megrendelése lemondottnak tekintendő és a jelen pont rendelkezései alkalmazandók.
3.10. Hirdetési szolgáltatás esetén a megrendelő a megjelentetni szándékozott, közzétevő által már visszaigazolt hirdetést legkésőbb a hivatalos megrendelési határidő lejártáig, külön írásbeli nyilatkozattal mondhatja le. Megrendelő lemondása közzétevővel szemben csak akkor hatályos, ha azt közzétevőhöz ajánlott postai küldeményként, vagy telefaxon közli, és azt közzétevő írásban visszaigazolja. Amennyiben megrendelő a megjelentetni szándékozott, közzétevő által már visszaigazolt hirdetést a hivatalos megrendelési határidő utolsó két hetében lemondja, a hirdetési díj 50 %-ának megfelelő kötbér fizetésére kötelezhető. Ha a megrendelő a megjelentetni szándékozott, közzétevő által már visszaigazolt hirdetést a hivatalos megrendelési határidőn túl mondja le vagy egyébként a hirdetés közzététele megrendelőnek felróható okból hiúsul meg, a hirdetési díj 100 %-ának megfelelő kötbér fizetésére kötelezhető. A kötbérfizetési esedékessége megegyezik a hirdetési díj fizetési esedékességével.
3.11. Ha a megrendelő által megjelentetni kívánt hirdetés ún. kiemelt hirdetési felületnek számít (B I, B II, B III, B IV, B II + első oldal, B III + utolsó oldal), a megrendelő a megjelentetni szándékozott, közzétevő által már visszaigazolt kiemelt hirdetést, legkésőbb a hivatalos megrendelési határidő lejártáig, külön írásbeli nyilatkozattal mondhatja le. Megrendelő lemondása közzétevővel szemben csak akkor hatályos, ha azt közzétevőhöz ajánlott postai küldeményként, vagy telefaxon közli, és azt közzétevő írásban visszaigazolja. Amennyiben megrendelő a megjelentetni szándékozott, közzétevő által már visszaigazolt kiemelt hirdetést a hivatalos megrendelési határidő utolsó hónapjában lemondja, a hirdetési díj 50 %-ának megfelelő kötbér fizetésére kötelezhető. Ha a megrendelő a megjelentetni szándékozott, közzétevő által már visszaigazolt kiemelt hirdetést a hivatalos megrendelési határidőn túl mondja le vagy egyébként a hirdetés közzététele megrendelőnek felróható okból hiúsul meg, a hirdetési díj 100 %-ának megfelelő kötbér fizetésére kötelezhető. A kötbérfizetési esedékessége megegyezik a hirdetési díjfizetési esedékességével.
3.12. Egyéb szolgáltatás esetén a megrendelő a megrendelt, közzétevő által már visszaigazolt szolgáltatást legkésőbb az adott szolgáltatás megrendelésére vonatkozó határidő lejártáig külön írásbeli nyilatkozattal mondhatja le. Megrendelő lemondása közzétevővel szemben csak akkor hatályos, ha azt közzétevőhöz ajánlott postai küldeményként, vagy telefaxon közli, és azt közzétevő írásban visszaigazolja. Amennyiben megrendelő a megrendelt, közzétevő által már visszaigazolt szolgáltatást az adott szolgáltatás megrendelésére nyitva álló hivatalos határidő utolsó hetében lemondja, a szolgáltatási díj 50 %-ának megfelelő kötbér fizetésére kötelezhető. Ha a megrendelő a megrendelt, közzétevő által már visszaigazolt szolgáltatást az adott szolgáltatásra irányadó megrendelési határidőn túl mondja le vagy egyébként a hirdetés közzététele megrendelőnek felróható okból hiúsul meg, a szolgáltatási díj 100 %-ának megfelelő kötbér fizetésére kötelezhető. A kötbérfizetési esedékessége megegyezik a szolgáltatási díj fizetési esedékességével.
3.13. Ha a megrendelőnek közzétevővel folyamatos, több alkalommal történő megjelenítésről szóló szerződése (keretszerződése) van, és az új hirdetési anyag az ÁSZF 3.2. pontja szerinti anyagleadási határidőig közzétevőnek nem kerülne eljuttatásra, közzétevő automatikusan a korábban megjelent hirdetést teszi közzé mindaddig, míg az új hirdetési anyag az anyagleadási határidő figyelembe vételével részére átadásra nem kerül.
3.14 Ha a megrendelő a hirdetést megelőzően próbalevonatot kér, azt a megrendeléskor, de legkésőbb a kreatív anyag átadásakor írásban (ajánlott postai küldeményben vagy közzétevő által visszaigazolt telefax-on) köteles közölni a közzétevővel. Ilyen esetben a közzétevő a próbalevonatot olyan határidővel köteles megrendelőnek megküldeni, hogy a megrendelő arra még a jelen pontba foglalt válaszadási határidő figyelembe vételével nyilatkozhasson. Ha a megrendelő a közzétevő által küldött próbalevonatban módosítást igényelne, arra a próbalevonat megküldésétől számított 2 (két) munkanapon belül köteles a közzétevőt felhívni. A közzétevő ebben az esetben a kért módosításokat köteles teljesíteni (feltéve, hogy azok az eredeti megrendeléssel összhangban vannak) és a megrendelt hirdetést a visszaigazolt megrendelés szerinti helyen és időben közzétenni. Ha a megrendelő a próbalevonatra az e pontban írt határidőn belül nem nyilatkozik, vagy az e pontban írtak szerint nem kér próbalevonatot, úgy a közzétevő által elkészített hirdetés tartalma, formája részéről elfogadottnak tekintendő. Megrendelő ilyen esetben a közzétett hirdetés tartalmi, formai meg nem felelősségére, ill. közzétevő ezzel kapcsolatos hibás teljesítésére nem hivatkozhat.
3.15. Amennyiben a megrendelő hirdetését a kiadványban speciális módon (speciális, egyedileg megjelölt helyen) kívánja elhelyezni, ezt a megrendeléskor kifejezetten jeleznie kell. Ilyen igényt közzétevő a megrendeléssel érintett kiadvány struktúrájától, valamint a korábban beérkezett megrendelések tartalmától függően tud csak elfogadni. Speciális helyen történő megjelentetés csak felár ellenében lehetséges. Felár ellenében történő megjelentetésre közzétevő csak akkor köteles, ha a megrendelést kifejezetten a speciális helyen történő megjelenítés tudomásulvételével igazolja vissza. Amennyiben speciális helyen történő megjelenítési igény esetén a hirdetés közzétételére végül mégsem az igényelt helyen kerülne sor, megrendelő az e pont szerinti felár megfizetésére nem köteles, azonban a hirdetési díj kifizetésére köteles és a nem speciális helyen történő megjelenés elmaradásából eredően közzétevővel szemben kárt, bánatpénzt, kötbért vagy egyéb költségigényt nem érvényesíthet. Ha megrendelő speciális helyen történő elhelyezést nem kért, úgy a hirdetés megjelenítési helyét közzétevő szabadon választhatja meg. Ilyen esetben megrendelő a hirdetés elhelyezésének vizuális vagy szövegkörnyezetével kapcsolatos igényt nem támaszthat és a hirdetés vizuális vagy nyelvi környezetével kapcsolatban utóbb közzétevőnél reklamációval nem élhet. Megrendelő tudomásul veszi, hogy meghatározatlan helyre szóló megrendelés esetén az insertek akár példányonként eltérő helyre, illetve konkurens hirdetése mellé kerülhetnek.
3.16. Ha a Megrendelő PR cikk közzétételét kéri, ennek megjelenítésére a Grtv., az Smtv., és a Médiatv., valamint a Magyar Reklámetikai Kódex rendelkezései az irányadók. A PR cikkből egyértelműen ki kell derüljön annak hirdetés jellege. PR cikk szerkesztőségi cikként történő közzététele nem kérhető. PR cikk tartalma nem lehet félrevezető, túlzó és nem hallgathat el lényeges körülményeket. Közzétevő jogosult a Megrendelő által megjeleníteni kívánt PR cikket – Megrendelő külön értesítése nélkül is – „hirdetés” vagy „PR cikk” felirattal a szerkesztőségi anyagoktól Grtv. szerint elkülönített formában megjelentetni.
3.17 Szponzoráció, vagy adott magazin szerkesztőségében készülő „advertorial” esetén Közzétevő jogosult a Megrendelő által megjeleníteni kívánt anyagot – Megrendelő külön értesítése nélkül is – „hirdetés”, „promóció” vagy „szponzoráció” felirattal a szerkesztőségi anyagoktól a Grtv., az Smtv., valamint Médiatv. szerint elkülönített formában megjelentetni. A Közzétevő fenntartja magának a jogot, hogy ezen anyagok esetében a tarifaárakra 15% felárat számítson fel.
3.18. Amennyiben a megrendelő valamilyen médiaszolgáltatásban támogatás megjelenítését kéri, a támogató megnevezése történhet a megrendelő vagy az általa megjelölt más vállalkozás neve, védjegye és egyéb, a megrendelőre vagy az általa megjelölt más vállalkozásra utaló jelzés, termékére, tevékenységére vagy szolgáltatására való utalás vagy ezek megkülönböztető jele, logója közzétételével, illetve feltüntetésével. A megrendelt támogatás közzététele a támogatott műsorszám jellegét és tartalmát nem sértő módon a műsorszámmal egyidejűleg, a műsorszámot megelőzően és a végét követően is történhet.
3.19. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a médiaszolgáltatásban közzétett termékmegjelenítés a Médiatv.-ben meghatározott kivételekkel tilos.

4. Közzétevő felelőssége
4.1. Közzétevő köteles a számára jelen ÁSZF szerinti határidőben átadott és általa visszaigazolt szolgáltatást a Megrendelő által megjelölt időpontban vagy időpontokban, speciális megrendelés esetén a Megrendelő által megjelölt helyen teljesíteni. Az egyes hirdetések elhelyezése során Közzétevő köteles betartani a Grtv.-ben és a Médiatv-ben reklámok elhelyezésére vonatkozó előírásokat. Ha az e kötelezettségének Közzétevő nem tenne eleget, ezért a Megrendelőt felelősség nem terheli.
4.2. Megrendelő felel minden olyan hibáért és kárért, amely az általa biztosított anyagok rossz minőségéből vagy bármely hiányosságából fakad. A Közzétevő mindennemű felelősséget elhárít az általa kiadott folyóiratok nyomtatott és elektronikus változatában megjelenő, olyan behúzott, vagy befűzött, vagy beragasztott termékekért, illetve az általa készített hírlevélben, vagy lefejlesztett applikációkban és nyereményjátékokban felhasznált anyagokért, amelyeket nem maga szerkesztett és készített. Az ilyen anyagok közzétételét, illetve felhasználását is jogosult azonban minden olyan esetben visszautasítani, amelyek a teljesítés visszautasításához vezethetnek. Megrendelő felel azért a hibáért és kárért, amely abból származik, hogy az általa biztosított anyagokat nem a jelen ÁSZF szerinti formátumban adta át a közzétevőnek, és az anyag konvertálása során annak paraméterei változtak.
4.3. Nem felel a közzétevő a nyomdai munkák során, az átadott eredetihez képest bekövetkezett kismértékű szín vagy tónuseltérésért. Az ilyen közzétevői teljesítés nem minősül hibás teljesítésnek.
Ha a megrendelő által átadott megjelenítendő anyagban lévő hibák miatt a hirdetés hibásan jelenik meg vagy a megrendelő a neki megküldött próbalenyomatot jóváhagyta, illetve próbalenyomat küldését nem kérte, a közzétevő a hibás megjelenítéséért, hibás teljesítésért nem felel. Több alkalommal megjelenő hirdetés esetében sorozatban megjelenő hibáért sem felel a közzétevő, ha a megrendelő az első megjelenést követő 15 napon belül a megjelenéssel kapcsolatos reklamációval nem élt.
4.4 Ha a megrendelőnek a teljesített szolgáltatással kapcsolatban reklamációja van, azt a teljesítést, illetve megjelenítést követő 15 napon belül köteles írásban (ajánlott postai küldeményben vagy telefax-on) a közzétevőhöz eljuttatni.
4.5 A közzétevő hibás teljesítése esetén elsősorban a szolgáltatás megismételt, hibátlan megjelenítésére köteles. Amennyiben ez nem volna lehetséges – kisebb hibák esetén – arányos díjcsökkentésre, súlyosabb hiba esetén a szolgáltatási díj teljes visszafizetésére köteles. Megrendelő a szolgáltatási díjon felüli kárigényt közzétevővel szemben nem érvényesíthet. E felelősségkorlátozás ellenértéke a közzétevő szolgáltatási díjainak kialakításakor figyelembe vételre került, a szolgáltatási díjak ezen felelősségkorlátozás ellenértékével csökkentve kerültek kialakításra és közzétételre. A Megrendelő a hibás teljesítésből eredő vagyoni káron felüli nem vagyoni kárigényt, valamint elmaradt vagyoni előnyt a közzétevővel szemben nem érvényesíthet.
4.6 Közzétevő legkésőbb a reklám közzétételére irányuló szerződés megkötését követő hónap utolsó napjáig a megrendelő kifejezett írásbeli felhívására beszámol megrendelőnek a reklám közzétételének körülményeiről. Ha a reklám terjesztési feltételeinek a jelen ÁSZF-ben nem nevesített okból vagy módon történő módosítására van szükség, közzétevő erről előzetesen értesíti megrendelőt. A reklám terjesztési feltételeinek ilyen módosításához megrendelő beleegyezése szükséges. Közzétevő a végrehajtott változtatásokról beszámol a megrendelőnek. Ha megrendelő a jelen ÁSZF 6.1 pontja szerint reklámközvetítőnek minősül, közzétevő az e pont szerinti értesítési és beszámolási kötelezettségének a reklámközvetítő értesítésével vagy a reklámközvetítő számára történő beszámolással is eleget tehet.

5. Szolgáltatási díj
5.1. A közzétevőt megillető szolgáltatási díjat a visszaigazolás időpontjában hatályos közzétevői díjtáblázat listaárai alapján kell megállapítani, hacsak a közzétevő eltérő árajánlatot nem közölt előzetesen a vonatkozó szolgáltatással kapcsolatosan a megrendelővel. A közzétevő hatályos díjtáblázata megtalálható az interneten a www.marquardmedia.hu URL alatt. A díjtáblázatban megjelölt árak, illetve bármely, megrendelő számára küldött árajánlatban megjelölt ár, ÁFA nélküli, nettó ár.
5.2. A közzétevőt hirdetés közzétételéért megillető díj tartalmazza a közzététellel felmerülő szokásos technikai költségeket, nem tartalmazza azonban a kreatív anyag elkészítésével vagy a megrendelő által már leadott hirdetésen történő utólagos változások elvégzésével, illetve a hirdetés speciális helyen történő közzétételével kapcsolatos költségeket. Ezen költségek a hirdetési díjon felüli költségként kerülnek kiszámlázásra, azok mértékére a jelen ÁSZF, illetve – ha a jelen ÁSZF azokra nézve rendelkezést nem tartalmaz úgy – a közzétevő díjtáblázata, illetve a felek közötti külön megállapodás tartalma az irányadó.
5.3. A megrendelő által 2.4. pontban írtak szerint külön kérelmezett hírlevél-szolgáltatás, és 2.20 pont szerinti megrendelt kutatási tevékenység esetén a közzétevőt megillető szolgáltatási díj tartalmazza a szolgáltatás teljesítése során felmerülő szokásos technikai költségeket, nem tartalmazza azonban a megrendelő által már leadott hírlevélen történő utólagos változások elvégzésével, valamint a hírlevél speciális felhasználói körben történő kézbesítésével, illetve a kutatás speciális tárgykörben történő teljesítésével kapcsolatos költségeket. Ezen költségek a szolgáltatási díjon felüli költségként kerülnek kiszámlázásra, azok mértékére a jelen ÁSZF, illetve – ha a jelen ÁSZF azokra nézve rendelkezést nem tartalmaz úgy – a közzétevő díjtáblázata, illetve a felek közötti külön megállapodás tartalma az irányadó.
5.4. Applikáció esetén a közzétevőt megillető szolgáltatási díj tartalmazza az alkalmazás lefejlesztése során felmerülő szokásos tervezési és kivitelezési költségeket, nem tartalmazza azonban a megrendelő által már leadott fejlesztési paramétereken történő utólagos változások elvégzésével kapcsolatos költségeket. Ezen költségek a szolgáltatási díjon felüli költségként kerülnek kiszámlázásra, azok mértékére a jelen ÁSZF, illetve – ha a jelen ÁSZF azokra nézve rendelkezést nem tartalmaz úgy – a közzétevő díjtáblázata, illetve a felek közötti külön megállapodás tartalma az irányadó.
5.5. A közzétevőt nyereményjáték esetén megillető szolgáltatási díj tartalmazza a nyereményjáték szabályzatának elkészítésével, az esetleges hatósági bejelentéssel felmerülő szokásos költségeket. Amennyiben a közzétevő saját szervezésű nyereményjátékot bonyolít, úgy közzétevő a szolgáltatási díjat a közzétevő által fizetendő adók és járulékok mértékére figyelemmel állapítja meg. Ha a közzétevő a megrendelő által szervezett nyereményjáték lebonyolításában közreműködést vállal, akkor a szolgáltatási díj összege a adóktól és járulékoktól függetlenül kerül megállapításra, mivel annak költségét közvetlenül a megrendelő viseli. A már megrendelt és az illetékes hatósághoz bejelentett nyereményjátékok paraméterein történő utólagos változtatások plusz költségei a szolgáltatási díjon felüli költségként kerülnek kiszámlázásra. A nyereményjáték lebonyolításában való közreműködés díjának mértékére a jelen ÁSZF, illetve – ha a jelen ÁSZF azokra nézve rendelkezést nem tartalmaz úgy – a közzétevő díjtáblázata, illetve a felek közötti külön megállapodás tartalma az irányadó.
5.6. Közzétevő jogosult a díjtáblázatban szereplő szolgáltatási díjtételek egyoldalú módosítására, ideértve az éves lekötés után járó kedvezményes díjakat is. Díjtétel módosítás esetén azt, a változás hatályba lépését legalább 30 nappal megelőzően a közzétevő írásban köteles közölni a megrendelővel. Nem érvényesíthető a díjváltozás azon szolgáltatások esetében, amelyet a megrendelő a díjváltozás vele történt közlését megelőzően már leadott a közzétevőnek, akkor sem, ha a szolgáltatás tényleges teljesítésére részben vagy egészben csak a díjváltozás hatályba lépését követően kerülne sor.
5.7. Ha a megrendelő az általa megrendelt szolgáltatások mennyiségére tekintettel a díjtáblázatban szereplő tételekhez képest árengedményben részesült, vagy a megrendelő a díjváltozás hatályba lépését megelőzően, régi tarifatáblázat alapján adott le megrendeléseket és az előbbi esetek bármelyikében megrendelő a már megrendelt szolgáltatásokat nem veszi igénybe a megrendelésben írt időtartamban vagy ennek hiányában a megrendelés évének december 31. napjáig, a közzétevő, ha az eltérés mértéke a megrendelt szolgáltatások összértékének 15 %-nál nagyobb, a megrendelőnek adott árengedményt teljes mértékben visszavonhatja és az 5.1. pont szerinti, egyébként hatályos díjtáblázatának tarifáit használhatja. A megrendelő ezt a megrendeléssel kifejezetten tudomásul veszi.

6. Reklámközvetítői díjkedvezmények
6.1. A Grtv. 3. § i) pontja szerint reklámközvetítőnek minősülő megrendelő (továbbiakban: reklámközvetítő) számára közzétevő által a díjtáblázatban foglaltakhoz képest árengedmény nyújtására jogosult. Reklámközvetítő a kapott árengedményt azon reklámozó javára köteles teljes mértékben érvényesíteni (átengedni), akinek (amelynek) a Grtv. 5/B§ (2). bek. szerinti képviselőjeként az adott árengedménnyel érintett szerződést megkötötte. Ennek betartásáért és az elmaradásából származó mindennemű kárért és költségért reklámközvetítő felel. Az árengedmény mindig arra a naptári évre vonatkozik, amelyben a közzétevő és a reklámközvetítő a szolgáltatási keretszerződést megkötötte. Az árengedmény mértékéről a feleknek a minden egyes naptári év végéig a következő naptári évre vonatkozólag írásban meg kell állapodniuk.
6.2. Azon reklámközvetítők, akikkel közzétevő keretszerződést írt alá, a mindenkori aktuális szolgáltatási díjból 15% árengedményre jogosultak, mely árengedményre a 6.1 pont rendelkezései alkalmazandók.
6.3. A jelen fejezetben szabályozott árengedmény kivételéve a reklámközvetítő a közzétevőtől díjazásra, ajándékra más vagyoni előnyre vagy juttatásra sem közvetlenül sem közvetve nem jogosult és nem tarthat igényt.

7. Díjak fizetése, számlázás
7.1. A szolgáltatási díjat a megrendelő a közzétevő által kiállított számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, banki átutalással köteles megfizetni, a közzétevő számláján megjelölt bankszámlaszámra. A számla akkor tekintendő kifizetettnek, amikor az azon megjelölt összeget a közzétevő bankszámláján hiánytalanul jóváírták.
7.2. Késedelmes fizetés esetén közzétevő a késedelem idejére a mindenkori jegybanki alapkamat 8 (nyolc) százalékponttal megnövelt mértékének megfelelő időarányos késedelmi kamat fizetését követelheti a megrendelőtől. Ha a közzétevő szolgáltatási díjkövetelésének érvényesítése érdekében harmadik személyt kényszerülne igénybe venni, minden ezzel járó költséget jogosult a késedelmes megrendelőre hárítani.
7.3. Ha a megrendelő a szolgáltatási díjat esedékességkor nem vagy nem teljes egészében fizeti meg, közzétevő jogosult a megrendelő által megrendelt további szolgáltatások teljesítését az esedékes szolgáltatási díjak megfizetéséig felfüggeszteni, a megrendelő előzetes értesítése mellett. A közzétevő jogosult továbbá ilyenkor újabb megrendelések elfogadását megtagadni vagy az esedékes szolgáltatási díj megfizetéséhez kötni. Amennyiben a felek között hatályos keretszerződés áll fenn és a megrendelő ez alapján mulasztana el díjfizetési kötelezettségének teljesítését, közzétevő jogosult a keretszerződést azonnali hatállyal felmondani, a keretszerződésben érvényesített árengedményt visszavonva a már teljesített szolgáltatás díját listaár szerint követelni, valamint az előbbiekre tekintettel nála keletkezett valamennyi kár és költség megtérítését követelni a megrendelőtől.
7.4. Ha a megrendelő fizetőképességére vonatkozó, megalapozott kétség merül fel, valamint ha a megrendelő korábban esedékes szolgáltatási díjtartozását esedékességkor nem teljesítette vagy nem teljesítette maradéktalanul, közzétevő jogosult a hatályos szolgáltatási szerződés hatályának tartama alatt is a további szolgáltatások megjelenítését megfelelő biztosíték nyújtásától függővé tenni.

8. Adatkezelés és adatvédelem
8.1 Megrendelő és Közzétevő kinyilvánítják, hogy az együttműködésük során a hatályos adatvédelmi jogi – így különösen az információszabadságról és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt (továbbiakban Infotv.) – rendelkezéseket megtartják. Erre tekintettel az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatosan az alábbiak szerint rendelkeznek.
8.2. Általános szabályok: Az ÁSZF vagy az egyedi szerződés eltérő rendelkezése hiányában közzétevő tevékenysége adatfeldolgozásnak minősül. Amennyiben megrendelő a szerződés szerinti bármilyen szolgáltatás megrendelésével, vagy nyújtásával összefüggésben bocsát közzétevő rendelkezésére személyes adatokat, úgy szavatol azért, hogy az átadott adatok jogszerű forrásból származnak, illetve megrendelő rendelkezik azok szerződés szerinti felhasználására – ekképpen adott esetben a továbbításukra, illetve közzétételükre vonatkozóan – az érintettektől származó engedéllyel, vagy jogszabályi felhatalmazással. Az ilyen adatokkal összefüggésben megrendelő minősül az adatok kezelőjének és közzétevő – a felek eltérő megállapodása hiányában – kizárólag az adatok feldolgozását végzi. Közzétevő az így átvett adatokat kizárólag a szolgáltatás teljesítése érdekében és az ahhoz szükséges ideig dolgozza fel, azokat – a jogszabályi kötelezés eseteit kivéve – harmadik személy részére nem adja át és nem teszi hozzáférhetővé, továbbá a szolgáltatás teljesítését követően helyreállíthatatlanul törli.
Ha a megrendelő az adattovábbítás szándékával teszi hozzáférhetővé közzétevő számára az átadott adatokat, akkor ennek tényét, illetve az adattovábbítás célját, jogalapját, az adatkezelés időtartamát, a kezelhető adatok körét és az adatkezelés korlátait, továbbá minden egyéb lényeges feltételt a felek írásban rögzítik.
Amennyiben a szolgáltatás teljesítése során megrendelő személyes adatok birtokába kerül, úgy szavatol azért, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag a megjelölt célból és időtartamban, valamint a mindenkori hatályos adatvédelmi jogi rendelkezéseknek megfelelően kezelheti.
Megrendelő az adatok, adatbázisok átadásával kapcsolatos szavatossági kötelezettségének megszegéséből származó valamennyi kár és költség megtérítésére a 3.6 pont rendelkezései szerint köteles.
8.3. Hírlevél-szolgáltatás: a szolgáltatást közzétevő – a felek eltérő megállapodása hiányában – a saját adatbázisában tárolt felhasználói adatokkal folytatja, így ezzel összefüggésben adatkezelőnek minősül. Ezzel kapcsolatban közzétevő kijelenti, hogy – a jogszabályi kötelezés eseteit kivéve – az adatokat sem a megrendelő, sem harmadik személy részére nem adja át, legfeljebb a megrendelő kérelmére a hírlevelek címzettjeinek számáról készít anonim statisztikai kimutatást.
8.4. Nyereményjáték: A nyereményjátékok esetében az adatok kezelésére a játék lebonyolításának módjától függően kétféleképpen kerülhet sor:
a) Ha a játéknak megrendelő a szervezője és közzétevő a nyereményjáték megszervezésében közreműködőként vesz részt, akkor a nyereményjáték tekintetében megrendelő minősül adatkezelőnek, míg közzétevő a nyereményjátékkal összefüggésben adatfeldolgozó tevékenységet végez. Ezzel kapcsolatban a szerződő felek akként állapodnak meg, hogy a nyereményjáték lebonyolítása során felvett adatokat közzétevő jogosult a nyereményjátékot követően a saját céljaiból, a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban felhasználni.
b) Amennyiben közzétevő saját szervezésű nyereményjátékot szervez megrendelő megrendelése alapján, úgy a nyereményjáték tekintetében közzétevő adatkezelőnek minősül.
8.5. Piackutatás: Ha kutatást végez közzétevő, akkor a kutatás során keletkezett személyes adatokat nem adja át a megrendelő számára. A kutatási szolgáltatással összefüggésben közzétevő adatkezelőnek minősül.

9. Vegyes rendelkezések
9.1. Amennyiben a megrendelt szolgáltatás a megrendelő védjegyét, logoját, kereskedelmi nevét, vagy egyéb megrendelő szellemi tulajdonát képező ábrát, megjelölést vagy szöveges részt tartalmaz, a szükséges anyagok átadásával, ha a szolgáltatás teljesítéséhez a megrendelő szolgáltat adatbázist, úgy annak átadásával a megrendelő ezen szellemi tulajdonának, a szolgáltatás teljesítése céljára történő, közzétevő általi felhasználásához kifejezetten hozzájárul. A megrendelő ezen hozzájárulását utóbb vissza nem vonhatja, valamint a szellemi tulajdon szolgáltatás teljesítése céljából történő felhasználását megrendelésben megjelölt és közzétevő által visszaigazoltakon túli feltételekhez nem kötheti. A megrendeléssel és a szükséges anyagok átadásával, valamint a közzétételhez szükséges adatok és információk átadásával a megrendelő ezen adatok és információk szolgáltatás teljesítése céljából történő közzétevő általi felhasználásához szükséges adatkezelési hozzájárulást megadja. Ezen hozzájárulás utóbb vissza nem vonható és nem módosítható. Megrendelő szavatol azért, hogy az általa átadott anyagokon szereplő valamennyi képi vagy szöveges elem, valamint az általa adott valamennyi adat felett érvényes és hatályos, korlátozásmentes és feltétlen rendelkezési joggal bír. E szavatossági kötelezettségének megszegéséből származó valamennyi kár és költség megtérítésére a megrendelő köteles a 3.6 pont rendelkezései szerint.
9.2. Az egyedi szolgáltatási megállapodás hatályba lépésével a szerződő felek között hatályát veszíti a korábban létrejött minden szóbeli vagy írásbeli megállapodás, amely az adott szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos. Az ÁSzF és mellékletei egyoldalú módosításának jogát közzétevő fenntartja. A módosítást közzétevő annak hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal korábban nyilvánosságra hozza a www.marquardmedia.hu weboldalán, illetve az ÁSzF-ben meghatározott elérhetőséggel rendelkező oldalon.
9.3. Határozott időre létrejövő keretszerződést egyik fél sem jogosult a határozott időtartam alatt rendes felmondással megszűntetni. Bármely fél jogosult rendkívüli felmondással megszűntetni a szerződést akkor, ha a másik fél az abból származó lényeges kötelezettségét súlyosan megszegte.
9.4. Egyedi szolgáltatási szerződés módosítása és az egyedi szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat, illetve értesítés érvényesen csak írásban tehető meg. Ha a jelen ÁSZF másként nem rendelkezik, az írásban megtett nyilatkozatot, értesítést postai úton ajánlott vagy tértivevényes ajánlott küldeményként elküldve illetve telefax útján lehet közölni a másik féllel. A közlés időpontja ajánlott küldemény esetén a belföldi postára adástól számított 5. nap, tértivevényes ajánlott küldemény esetén a tértivevényen megjelölt időpont, telefax útján történő közlés esetén a telefax riporton megjelölt küldési időpont. Telefax útján történő közlés csak akkor tekintendő érvényesnek, ha a közlés kézhezvételét a másik fél külön írásban visszaigazolta. Az ajánlott küldemény útján történő közlés időpontjával szemben ellenbizonyításnak van helye. Közöltnek tekintendő a nyilatkozat, értesítés akkor is, ha az a másik félhez azért nem jutott el, mert a másik fél a postai úton számára kézbesített iratot nem kereste, nem vette át, az átvételt megtagadta vagy a másik fél a megrendelésen megjelölt értesítési címéről a feladó előzetes írásbeli értesítése nélkül elköltözött. A közlés időpontja ez esetben az a nap, amelyen a posta az iratot a feladó számára visszakézbesítette.
Ha a jelen ÁSzF alapján közlés foganatosítható e-mail útján is, az így küldött nyilatkozat másik féllel való közlésének megtörténte és a közlés időpontja vonatkozásában kizárólag közzétevő informatikai rendszerének adatai az irányadók.
9.5. Közzétevő a megrendelő által eljuttatott anyagokat csak a megrendelő által kifejezetten, írásban, a megrendeléskor előadott kérésre őrzi meg. A megőrzés időpontja legfeljebb az adott szolgáltatásra irányuló szerződés hatályának megszűntétől számított 1 hónap.
9.6 A Felek a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket békés úton próbálják meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a helyi bíróság hatáskörébe tartozó perekre a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. A Megyei Törvényszék hatáskörébe tartozó perek esetében a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény illetékességi szabályai az irányadóak. Alkalmazandó jog; a magyar jog.
9.7 Amennyiben az ÁSzF idegen nyelvű és a magyar változata között ellentmondás van, úgy a magyar nyelvű változat az irányadó.
9.8 A jelen ÁSzF-nek a megrendelővel való megismertetéséről a közzétevő oly módon gondoskodik, hogy arra a keretszerződésekben, illetve keretszerződéssel nem rendelkező megrendelő esetében az első megrendelés visszaigazolásában hivatkozik, a pontos elérési útvonal megjelölésével. Az ÁSzF mindenkori hatályos és teljes szövege a www.marquardmedia.hu weboldal Médiaajánlatában közzétételre kerül.